مناطق تحت پوشش

شامل مناطق :مهرآوران،فرهنگیان،طوبی،جام جم ،پاسداران،اطلسی،ابوذر،صفائیه،دانشگاه،امام علی ،بلوار دانشجو،ابتدای بلوار مدرس